” كابوس “

ديشب دوباره خوابتو ديدم
تو رفته بودى از هواى من
عطرت توو اين خونه نمى پيچيد
خواب عجيبى بود خداى من
خوابم پر از حرفاى مبهم بود


خوابى كه تصوير تورو كم داشت
من توى خوابم گريه مى كردم
اشكاى من دنيارو بر مى داشت
دستاى من چشمامو پوشونده
اشكاى من دستامو مى بوسه
باور كنم از پيش من رفتى


يا رفتنت تنها يه كابوسه
خشكم زده روى دو تا زانو
بيدارم اما خوابم انگارى
برگردو تعبيرش كن اين خوابو
اين بار اگه تنهام نمى ذارى

ترانه سرا : مه شاد عرب

خواننده : بلك كتز